Kamu Hizmet Standartları

​​ ​ ​ ​Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
​Sıra No​​​​Hizmetin AdıBaşvuruda İstenilen Belgeler​Hizmetin Tamamlanma Süresi
​1​Bitki Pasaportu Kayıt Sertifikası​1-Başvuru Formu
2-Taahhütname (Üretim Sezonu İçin)
3-Üretim Yapılacak Arazinin Tapusu, Kiralanmış ise Kira Sözleşmesi
4-Kayıt Prosedürü
5-Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği Gereğince Faaliyet Alanları ile İlgili Üretici Belgesi/Bayilik Belgesi

​2 İş günü ön denetim tamamlandıktan sonra (Tespit edilen eksiklikleri tamamlanması için verilen süreler hariç)
​2​Bitki Pasaportu​1-Başvuru Dilekçesi​2 iş günü ön denetim ve yıllık denetim yapıldıktan sonra (Tespit edilen eksiklikleri tamamlanması için verilen süreler hariç)
​3​Bitki Pasaportu Kayıt Sertifikası (Yemeklik Patates)1-Başvuru Dilekçesi
2-Güncel ÇKS Kaydı
3-Taahhütname
​2 İş günü ön denetim tamamlandıktan sonra (Tespit edilen eksiklikleri tamamlanması için verilen süreler hariç)
4​Fümigasyon Ruhsat Belgesi​1-Dilekçe
2-Fümigasyon Operatörü ve Operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi
3-Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği
4-Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen hususlara sahip olduğunu gösteren belge,
5-2 adet fotoğraf,
6-Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar örneği EK-VI'da verilen noterden alınmış Taahhütname,
7-Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri",
8-Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç işyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri.


7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

5Tohumluk Bayii Belgesi1-Başvuru Dilekçesi
2-Sorumlu Teknik Personel Belgeleri (Diploma Örneği,Sözleşme)
3- Transkript (Sorumlu Teknik Personel Tekniker İse)
4-Bayilik Yapılacak Yer ve Depoya Ait Adres Beyanı
5-Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı sureti
6-Tohumluk Bayisi Belgesi Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
7-Kapasite Beyanı

7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

​6Tohum Yetiştirici Belgesi​1-Başvuru Dilekçesi
2-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
3-Tohum Yetiştirici Belgesi Bedelinin Ödendiğine Dair Dekont
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
7​Tohum Üretici Belgesi​1-Başvuru Dilekçesi
2-Sorumlu Teknik Personel Belgeleri (Diploma Örneği, Sözleşme)
3-Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı sureti
4- İmza Sirküleri ve İmza Sahiplerinin Yetki Sınırlarının Belirtildiği Ana Sözleşme
5-Şirket Sahibi veya Ortaklarının Nüfus Cüzdanı
6-Tohum Ürettiği Bitki Grubuna Ait Gerekli Bina Ve Depo Tapu veya Kira Sözleşmesi İle Teknik Donanıma Ait Faturalar
7-Tohum İşleme Tesisi veya Tohum İşleyicisi İle Hizmet Alım Sözleşmesi
8-Yıllık Kapasite Beyanı
9-Tohum Üretici Belgesi Bedelinin Ödendiğine Dair Dekont
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
8​Tohum İşleyici Belgesi​1-Tesisin yıllık kapasitesini içeren ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen teknik rapor.
2-Tohum işlemede kullanılan makine ve ekipmanlar listesi.
3-Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
​9Fide Üretici Belgesi​1- Başvuru Dilekçesi
2-Sorumlu Teknik Personel Belgeleri (Diploma Örneği, Sözleşme)
3-Transkript (Sorumlu Teknik Personel Tekniker İse)
4-Ticaret Vergi Levhasının Aslı
5- Fide Ürettiği Bitki Grubuna Ait Gerekli Sera Varlığı, Tapu, Fatura veya Kira Sözleşmeleri
6-Yıllık Kapasite Beyanı
7-Fide Üretici Belgesi Bedelinin Ödendiğine Dair Dekont
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
10Süs Bitkisi Üretici Belgesi​1-Başvuru Dilekçesi
2-Sorumlu Teknik Personel Belgeleri

(Diploma Örneği,Sözleşme ve Sigorta Bildirim Cetveli)

3-Transkript (Sorumlu Teknik Personel Tekniker İse)

4-Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı sureti

5-Kapasite raporu

7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

​11Fidan Üretici Belgesi​1-Başvuru Dilekçesi
2-Sorumlu Teknik Personel Belgeleri (Diploma Örneği, Sözleşme ve Sigorta Bildirim Cetveli)
3-Transkript (Sorumlu Teknik Personel Tekniker İse)
4- Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı sureti
5- Fidan Üretimi Yapılacak Alanın Tapu veya Kira Sözleşmesi
6-Fidan Üretici Belgesi Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
7-Bitki Yetiştirme Ruhsatı

7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

12​Üretici Kayıt Defteri​1.Kimlik Bilgileriiş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
13​Bitki Sağlık Sertifikası​1-Başvuru Dilekçesi
2- Proforma Fatura Örneği
3-Ön İzin (Üretim Materyalleri İçin)
4-Gıda sağlık Sertifikası Fotokopisi (bazı ürünler ve ülkelerde )
2 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
14​İthalat İzni (Üretim Materyali Hariç)​1-Başvuru Dilekçesi
2-Bitki Sağlık Sertifikası (Asıl Suret)
3-Fatura Örneği
4- İthalat Permisi (Üretim Materyalleri İçin)
5-Gümrük Giriş Beyannamesi Örneği veya Tescilli Tır Karnesi veya Özet Beyan Formu
6- Yönetmeliğe bağlı olarak gerekirse Kontrol Raporu ya da Zirai Karantina Analiz
​2 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)​
15​ISPM-15 Belgesi verilmesi​1-Isıl İşlem Fırını ve Kazanın Teknik Özellikleri
2-Isıl İşlem Fırınının, Kazan Sisteminin, otomasyon sisteminin ve Karantina Odasının Fotoğrafları
3-DB İşlem Taahhütnamesi
4-ISPM-15 İş Sözleşmesi
​Belge Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmektedir.
​16Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Belgesi​1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
2-6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki, hizmet süresini gösteren belge.
3-6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen sınavda başarılı olduğunu gösteren belge.
4-Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
5-T.C. kimlik numarası beyanı.
6- İki adet vesikalık fotoğraf
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
17Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi​1-Türk vatandaşı olmak
2-Ziraat Mühendisi  , eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker olmak.
3-Bakanlıkça ve MEB nca yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri almak
4-BKÜ reçete yazma yetkisi vermek
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
​18​Bitki KorumaÜrünleri Reçete Yazma Yetkisi​​1-Türk vatandaşı olmak,
2-Ziraat Mühendisi olmak, bayilik sınavını  ( 70 puan ve üzeri) kazanmış olmak, (Bitk Koruma Bölüm mezununa sınav şartı aranmaz)
3-2 adet fotograf ,  Onaylı Diploma Sureti  ,  Dilekçe

7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

​19​Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayi Belgesi​1- Ziraat Mühendisi  veya Ziraay yüksek Mühendisi olmak veya  bu ünvanlara sahip birini çalıştırmak
2-Satıştan sorumlu teknik eleman' Ziraat mühendisi çalıştırmak
3-Belirtilen unvanların yurtdışından alınması halinde eşdeğerlilik onayı
4-Ticaraet Sicil Gazetesi
5-Mesleki oda kayıt Belgesi
6-Bayi Kontrol Defteri,Açık Adres ve  İletişim Bilgileri , Sorumlu Teknik elemanın İş sözleşmesi
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)​
20Bitki Koruma Ürünü Uygulama BelgesiProfesyonel Kullanıcılar için;
1-T.C.Kimlik Numarası,adı soyadı,yazışma adresi ve telefonu
2-Diplomanın aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti
3-Taahhütname
4-Sağlık raporu
5-İki adet foğraf

  Bitkisel Üretim yapanlar için;
1-T.C.Kimlik Numarası,adı soyadı,yazışma adresi ve telefonu
2-Bitkisel Üretim yapacağı alan ve yetiştirilen ürün ile ilgili bilgi
3-Bitki Koruma ÜrünleriUygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi
4-Taahhütname
5-İki adet fotoğraf
2 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 
21​Organik Tarım​1-Başvuru dilekçesi
2-ÇKS Belgesi
3-KSK Kuruluşundan alınan Uygunluk Belgesi
​30 İş gün içerisinde başvuru tamamlanır
22​İyi Tarım Uygulamaları (İTU)​​1-Başvuru dilekçesi (Ek 4)
2-ÇKS Belgesi
3-KSK Kuruluşundan alınan  Belge (EK-5)
​45 İş gün içerisinde başvuru tamamlanır
​23​Hayvancılığın Desteklemesi Kapsamında Kaba Yem Üretiminin Desteklenmesi  ve Koordinasyonu​1-Başvuru  Sayısı 
2-İcmaller  
​-
​24​Yağlık Bitkilerin Desteklenmesi ve Koordinasyonu​1-Başvuru Sayısı  
2-İcmaller
​-
25​Çiftçi Kayıt Sistemi​1-Başvuru Sayısı   
2-İcmaller
​İlçe Müdürlüklerinden gelen icmallerin Bakanlığa sunulması
​26​Gübre ithalat uygunluk belgesi verilmesi​1-Başvuru dilekçesi
2-Analiz sertifikası
3-Proforma fatura
4-İthalat sonrası ithalatın yapıldığına dair fatura ibraz edilir.

İstenilen belgelerin tamam olması halinde 3 iş günü

 

27​Gübre üretim yerine uygunluk belgesinin verilmesi​1-Başvuru dilekçesi
2-Ticaret Sicil Gazetesi
3- Vergi levhası Fotokopisi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Ticaret Odası Sicil Kaydı
6- İmza Sirküleri
7-Sorumlu teknik personel belgeleri (diploma, noter sözleşmesi, oda kayıt belgesi)
8-Üretim projesi
9-Yerleşim planı
İstenilen belgelerin tamam olması halinde 5 iş günü
​28​Gübre Bayi Denetimi ve Numune Alımı​1-Bayilik sözleşmesi
2-Vergi Levhası
3- Ticaret odası kayıt sureti
4-Kimlik Fotokopisi
5-Ek-12 formu
​Numunelerin muayene deney kuruluşuna gönderiminden itibaren 45 gün
29​Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Uygulamaları​İlçeler arası koordinasyonu sağlamak​
​ ​ ​ ​Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
​1​Komisyon Kararı​Komisyon başkanlığınca düzenlenmiş karar​7 gün
2​İşletmede hayvan canlandırma​ İlçe müdürlüğü yazısı​1 gün
3​Küpe tahsisi​ İlçe müdürlüğü yazısı​1 gün
4​Aşılama-Küpeleme çalışmaları​Vatandaşın dilekçesi​1 gün
5​Kayıt ve hareket silme​İlçe müdürlüğü yazısı ve  küpeleyen yetkili kişinin dilekçesi​1 gün
​6​Şifre tahsisi​İlçe müdürlüğü yazısı ve oda yazısı​1 gün
​7​Adres güncellemesi​İlçe müdürlüğü yazısı​1 gün
​8Kayıp ve çalıntı hayvanlar
İl veya ilçe Müdürlüğü yazısı
1 gün
9Mezbahada hayvan canlandırma
​İl Müdürlükleri Ek-47, Mezbaha Ek-46 belgesi​1 gün
​10​Yıllık denetim raporlarının hazırlanması​İlçe müdürlüğü nce düzenlenmiş cetvel ve tutanaklar​3 ay
​11​Büyükbaş ve Küçükbaş düşen küpe talebi​İlçe müdürlüğü kayıt girişi ve düşen küpe icmali​3 ay
​12​Yazışmalar​Bakanlık, İl ,İlçe, icra, Bimer ve odalara ait yazılar​15 gün
​13​Büyükbaş ve küçükbaş küpe talebi​İlçe Müdürlüğü yazısı​1 gün
​14​Muayenehane ve polikliniklerin Ruhsatlandırılması​MUAYENEHANE(KLİNİK)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Noter tasdikli Diploma Sureti
3-Mesleklerini icra etmelerinde sakınca olmadığına dair Oda Kayıt Belgesi
4-Muayenehane Krokisi onaylı
5-T.C Beyanı
6-İkametgah Beyanı
7-4 adet fotoğraf
8-Hizmet içi eğitim sertifikası
     POLİKLİNİK
1-Başvuru Dilekçesi
2-Poliklinikte görev alacak tüm veteriner hekimlere ait noter onaylı diploma veya mezuniyet belgesi
3-4 er adet fotoğraf
4-T.C Kimlik beyanı
5-İkametgah Beyanı
6-Mesleklerini icra etmelerinde sakınca olmadığına dair Oda Kayıt Belgesi
7-Polikliniğin planı Onaylı
8-Şirketin Ticaret sicil Gazetesi
9-Poliklinikte veteriner Hekimlerin iş akti
10-Hizmet içi eğitim sertifikası
​15 gün​
​15​Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı ile ilgili ruhsatlandırmaları yapmak​1-Dilekçe
2-Nüfuz cüzdanı fotokopisi
3-İkamet Belgesi
4-Telefon ve belgegeçer numaraları
5- E-posta adresi
6-İmza sirküleri
7-4 adet vesikalık fotoğraf
8-Satış sorumlusunun görevlerini yürütmesine engel fiziksel veya ruhsal bir hastalığının olmadığına dair beyanı
9-Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda şirketi adresi ve kuruluş amaçlarını, ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev, unvan ve imza yetki sınırlarını belirten ticaret sicil gazetesinin aslı veya sureti
10-Ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz
11-Muayenehane, poliklinik veya hastane ruhsat fotokopisi
12-Satış yerinin teçhizatını ve bölümlerini gösteren 1/50 ölçekli plan
13- Onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi
14-Satış yerinin yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış belge
15- İlaç sorumlusunun Satış sorumlusu olduğuna dair noter onaylı iş sözleşmesi
​15  gün
​16Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanları Üretici, Tedarikçi, Kullanıcı ve Araştırmaya Yetkili  Kuruluşlarla İlgili Yetkilendirme.A- KURULUŞ İZNİ
1-Dilekçe (Valiliğe)
2-Faaliyet alanı ile ilgili beyanname
3-Kuruluşun yerini belirleyen, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri içeren vaziyet planı
4-Kuruluşun tüm bölümlerini içeren detaylı ve teknik kurallarına göre hazırlanmış, ölçeği belli, bu konuda yetkili mühendis ya da mimar tarafından imzalanmış kat planı.

( İki dosya hazırlanacak)

B- ÇALIŞMA İZNİ

1- Dilekçe (Valiliğe)

2-Kuruluş sorumlu yöneticisi olan veteriner hekim ile laboratuvarda çalışacak olan diğer veteriner hekimlerin bulundukları meslek odalarından almış oldukları belgeye istinaden noterden yapılan sözleşmeler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak devlet memuru ve işçi statüsündeki personel için ise görevlendirme yazısı ve bu personelin diploma suretleri,

3- Hayvan sağlığı ve hayvan refahı amacıyla kuruluşta kullanılacak aletlerin teknik özellik ve kapasiteleri ile kullanılacak olan kimyasal ve biyolojik madde gibi materyallerin kuruluş yetkilisince onaylı listeleri,

4-Kuruluşta çalışacak uzmanların uzmanlık alanlarını gösterir belge ve sayıyı gösterir kuruluşça onaylı liste,

5- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge, Açılması istenen işyeri bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

6-Kuruluş izninin aslı gibidir onaylı bir sureti,

7-Hayvanların genleri veya genetiği değiştirilmiş hayvanlar üzerinde araştırma çalışması yapan kuruluşlar için araştırmaya yetkili kuruluş olduğuna dair belge.

(İki dosya hazırlanacak)

 


1 ay

 

 

 

 

 

 

 


 


1 ay

​17Hayvan Maddeleri İhracatı1-Şirket ana sözleşmesi, İmza sirküleri ve Gıda üretim izni sertifikasını içeren İhracatçı Dosyası (Bir sefere mahsus)

2-Müracaat Dilekçesi

3-İhracatçı Beyannamesi

4-Etiket Taahhütnamesi

5- İhracatçı Taahhütnamesi

6-Fatura

7-Nakil Beyannamesi

8-Ticaret Odası Menşe Şahadetnamesi

9-Onaylı Gümrük Tescil Belgesi

​1 Gün
​18Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin RuhsatlandırılmasıA- KURULUŞ ÖN İZNİ

  1-Dilekçe (Valiliğe)

  2-Beyanname (İşletme Yetkilisi Tarafından Doldurulacak)

  3-Arazinin plan krokisi ve çapı

  4-Arazinin aidiyetini gösteren belge (Tapu vs)

B- KURULUŞ İZNİ

  1- Dilekçe (Valiliğe)

  2-Yapı ruhsatiyesi

  3-İşletmenin yerini belirleyen ilgili imar kuruluşlunca onaylanmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı

  4-İşletmeye ait tüm bölümleri içeren teknik resim kurallarına göre detaylı olarak hazırlanmış bir adet plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli mimari proje

  5-İş akış şeması temrin planı ve bu konudaki açıklama raporu

C- ÇALIŞMA İZNİ

  1- Dilekçe (Valiliğe)

  2-Yapı kullanım izni

  3-ÇED veya ÇED gerekli değildir kararı

  4-Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekimin işletme ile yapmış oldukları sözleşme (Noterden)

  5-İşletmede çalışacak teknik personelle işveren arasında yapılan sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir liste 

  6-Şirketin kayıtlı olduğu Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi 

  7-Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekimin oda üyelik belgesi

D- SAĞLIK SERTİFİKASI

  1-İşletme denetim formu

  2-Sanitasyon kartı

  3-Numune alımı

15 Gün15 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Gün

 

 

 

 

 

 

 

15 Gün


​19Kesimhane Onay İşlemleri    (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik)​1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)                                                                     
 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.                                                                                               
 3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.                                                                                                     
   4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)                                                                                             
 5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.                                                                                                           
​​​  6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.                                                   
7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.                                                                                                                    
8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.
​*15 Gün(Dosya İncelenmesi)          *30 gün(Bilgi ve Belgelerin eksikliklerinin tamamlanması )                                              
 *20 Gün(Yerinde yapılan resmi kontrol, kontrol sonucunda Şartlı Onay Belgesinin verilmesi)                            
  *Şartlı Onay Belgesinin geçerlilik Süresi 3 aydır.Yapılan kontrol sonucunda gerekirse bu süre 3 ay daha uzatılabilir.Eğer kontrol sonucu uygunsa Onay Belgesi düzenlenir.           
​20Ev Süs Hayvanları Üretim Satış Barınma Ve Eğitim Yerleri ÇALIŞMA İzin Belgesi                                          (Ev Süs Hayvanları Üretim Satış Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik)​1-Başvuru Dilekçesi
2- Veteriner Hekim Sözleşmesi (Muayenehanesi olan veya poliklinik veya hayvan hastanesinde çalışan hizmet içi eğitim belgesi olan ve V H Odası onaylı noter tasdikli) 
3-Onaylı Uzmanlık Belgesi -Eğitim yerlerinde çalışacak uzman eğitimci  için (Eğitim ve Belge İl Müdürlüğümüz  tarafından verilen.)  
4-Eğitim Sertifikası-Satış yerleri için(Yerel Yönetim Tarafından verilen)   
5-Belediyeden alınan işyeri açma ruhsatı                          
​45 gün (Belgelerin uygun bulunması halinde yerinde inceleme yapılır,işyerine İşyeri Açma Raporu düzenlenir.Bu rapora istinaden Mülki Amir' in onayı alındıktan sonra Çalışma İzni Belgesi verilir.)
​21Su ürünleri yetiştiriciliği
(Müracaat ve ön izin)
1- Dilekçe,
2-​Su analizi,
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı,
4-Arazi durum belgesi
5-Ön etüd raporu
6-1/25000 ölçekli harita 
7-Şirket veya tüzel kişilik belgeleri,
8-Su debi raporu
9-Göl-gölet,baraj için teknik bilgiler(Durum belgesi)

​30-60 gün
​22​Proje Onayı​1-Proje-fizibilite,
2-DSİ görüş yazısı,
3-sağlık ile ilgili yazı,
4-(Gerekli durumda ÇED raporu),
5-İlgili kurum varsa görüş yazısı(ulaşım,orman-tabiat-Kültür)
​15-20 gün
23​Yetiştiricilik Belgesi​1-Su Kiralaması(arazi-göl-gölet) 
2-Denetim raporu
​30-60 gün
24​Destekleme​1-Dilekçe
2-fatura(satış).(yavru balık için tespit tutanağı)
3-fatura(yem)
4-Yetiştiricilik belge fotokopisi
1 -10 gün(veri girişi)

(ödemeler yılda bir)

​25Süt Tozu DesteklemesiMadde 11-1.
a- Başvuru dilekçesi
b-Bakanlıktan alınan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun belge,
c-​Konseye üyelik ve yetki belgesi,
ç-Dahilde işleme izin belgesi,
d- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirgesi),
e-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi,
f-Yetkili kişilerin imza sirküleri ve firmalar arasındaki sözleşmeler,
g-Üretilen süt tozu satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemez. Müracaatlar süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır.
ğ-213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha olarak ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzları/faturaların aslı ve/veya nüshalarının il vergi dairesi veya ilçe mal müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi belgelerinden biri kabul edilir. Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilme zorunluluğu olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalar litre olarak düzenlenir, il/ilçe müdürlüklerince 5 yıl boyunca ayrı bir dosyada tutulur.
h-Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar tarafından ton olarak düzenlenmiş satış faturalarının bir nüshası il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir.
ı- İmalatçı ve dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı vasfında olup ürettiği süt tozu ihracatçı firmalara tahsisat belgesi karşılığında satış yapan firmalardan dahilde işleme izin belgesi gereğince süt tozu kullanarak işlenmiş ürünün ihraç edildiğini gösteren elektronik ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannamelerinin veya dahilde işleme izin belgesi kapama hususlarını teyit eden belgeleri istenmez. Ancak dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı firmanın ürettiği süt tozu kendi dahilde işleme izin belgesi kapsamında mamul madde içerisinde ihraç ediyorsa bu belgeler istenecektir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir.
i- İbraz edilen gümrük çıkış beyannamelerinin, noter onaylı örneği, ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti veya il/ilçe müdürlüğünce aslının görülmesi suretiyle onaylanmış bir sureti kabul edilir.
j-İhracat öncesi satışlarda fatura bilgileri satıcı tarafından dahilde işleme izin belgesinin "İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili Bilgiler" kısmına kaşe-imza edilir.
k-İhracat sonrası satışlarda; süt tozu üreten/ürettiren sanayiciden süt tozu satın alan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaya ait Konseyden alınmış tahsisat belgesi istenir.​Madde 12 a)Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamı incelenerek il/ilçe müdürlüklerince en geç müracaat tarihinden itibaren on iş günü içinde tamamlanır.                                      d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.
​26​Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile mücadele programı gereği veteriner Biyolojik Ürün Temin ve dağıtımı faaliyetleri​Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile mücadele programı   kitapçığındaki ilçe Müdürlüklerine öngörülen kadar​1 gün
​27​Bedelli Veteriner Biyolojik ürün Temin ve dağıtım faaliyetleri​İlçe Müdürlüğü aşı istek yazısı,mal ve malzeme teslim fişi,satış fişi,fatura​1 gün
​28​Hayvanların tanımlanması ile Veteriner Biyolojik ürün uygulama ücreti makbuzu dağıtım faaliyetleri​İlçe Müdürlüklerine ihtiyacı kadar,Serbest Veteriner hekimlere satış fişi veya fatura​1 gün
​29​Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden talep edip gönderilen ve Dön.Ser.işletmesi tarafından alınan  malzeme dağıtım faaliyetleri​İlçe Müdürlüklerinin personel sayısına göre​1 gün
​30​Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan küpeleri dağıtımı faaliyetleri​Küpe firmalarından gelen küpelerin ilçe ve kişilere dağıtımı1 gün​
​31​Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan işletme kayıt defteri dağıtım faaliyetleri​İlçe Müdürlüklerindeki  işletme sayılarına göre dağıtımı​1 saat
​32​Düşen küpe faaliyetleri​Firmalardan gelen düşen küpelerin ilgili yerlere dağıtımı​1 gün
​33​Veteriner Biyolojik ürünlerin soğuk zincire uygun olarak depolanmasıDepo stoklarında olan aşıların teslimatı,

Yeni talep edilen aşıların teslimatı,

​1 gün
3 gün​
​34​Aşı üretim laboratuarları ile yapılan yazışmalar​Aşı istek yazıları,ihale onay belgeleri​2 gün
​​ ​ ​ ​Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
​1​Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Başvurusu​​1-Başvuru dilekçesi
2-Üretici Örgütleri/ Ziraat Odaları için Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK 1)
3-Dernekler/ Vakıflar için Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK 4)
4-Tarımsal danışmanlık şirketleri için Yetki Belgesi başvuru Formu (Ek 5)
5-Serbest tarım Danışmanlığı Başvuru Formu (EK 7)
6-Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi(Aşağıdakilerden biri veya birkaçı istenir)​
   6- 1.Tarımsal Danışmanlık Şirketleri ile Üretici örgütleri/Ziraat Odaları arasında (EK 2)
   6-2.Serbest Tarım danışmanları ile Üretici Örgütleri/Ziraat odaları arasında (EK 3)
   6-3. Tarımsal danışmanlık Şirketleri ile Çiftçiler arasında(EK 6)
   6-4.Serbest tarım Danışmanları ile Çiftçiler arasında (EK 8)
7-Tarımsal Danışmanlık Hizmeti verecek kuruluşların hazırlayacağı İşletme Envanter Formu (EK 9)
​1 ay
​2​Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası Sınavına Müracaat İçin İstenen Belgeler​Bakanlığın web sayfasında yayınlanan sınav müracaatı için;
1-Matbu başvuru ve kişi bilgi formları (Ek-1 a ve b, Ek 2-a ve b)
2-Nüfus cüzdan sureti
3-Öğrenim durumunu gösterir belge, (Lisans diploması–gerekirse ayrıca transkript)
4-Mezun olduğu bölüm dışında, sertifika almak isteyenler için bu durumu gösterir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce alınan onaylı belge,
5-4 adet vesikalık fotoğraf , (ayrıca 1 adet dijital fotoğraf)
6-Sınav giriş ücreti ödeme banka dekontu
7-Uzmanlık sertifikası için en üst amir onaylı en az 3 yıllık çalışma belgesi
​Müracaat 15-20 dakika
​3​Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası vizesi1- Sertifikanın 3 yılı tamamlamış olması
2-Vize için bu üç yıl içerisinden en az 2 adet zirai konularda kurs bitirme Sertifikası fotokopileri​
​1 gün ile 5 gün arası
4​Ç.M.K. Başvurusu1-Dilekçe, 
2-Gelir ve gider bütçesi,
3-Koruma Listesi,
4-Çiftçi Malları Koruma Meclis Kararı, 
5-İlan tutanağı,
6-Koruma tarifesi
7-Askı tutanağı,
8-Bekçi kadrosu,
9-Yasak saha krokisi ve kararı
​15 Gün
​5​Tabii Afet1​-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar​7 Gün
​6ÇMK Zarar Tespiti​1-Dilekçe​10 Gün
​7​Koruma Bütçe Onaylanması​1-Dilekçe​10 Gün
8​Çiftçi Kursları​1-Dilekçe​15 Gün
​9​İl Genelinde Yetiştiriciliği Yapılan Tarımsal Ürünlerin İstatistik Bilgilerinin Verilmesi1-Başvuru Dilekçesi
2-Kamu kurumlarından resmi yazı.
​5 Gün​
​​ ​ ​ ​Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
​1​Uygulama Alanı İlanı ve Etüt Çalışmaları​1-Genel Müdürlüğün Talimatı
2-Dilekçe
​1 yıl
​2​Tarım Arazileri Kiralama ve Dağıtım Çalışmaları​1-Genel Müdürlüğün Talimatı
2-Dilekçe
3 yıl​
​3​Tarımsal Arazi Toplulaştırma Çalışmaları​1-Genel Müdürlüğün Talimatı
2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talebi
3-Dilekçe
​3 yıl
​4​Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Çalışmaları​1-Genel Müdürlüğün Talimatı
2-Dilekçe
​3 yıl​
​5​Tarımsal Arazi Islah Çalışmaları​1-Genel Müdürlüğün Talimatı
2-Dilekçe
​3 yıl
6​Köy Gelişme ve Yeni Köy Yerleşme – İmar Planı Çalışmaları​1-Genel Müdürlüğün Talimatı
2-Dilekçe
​1 yıl
​7​Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı İzin İşlemleri​1-Üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerli 1/25000 ölçekli haritası
2-Söz konusu arazinin en az 1/5000 veya daha büyük ölçekli kadastral haritası ya da krokisi
3-Arazinin vasfını belirtir tapu kaydı, (Tapu kaydı yoksa,arazinin Hazineye ait olduğu veya Orman sınırları içerisinde kaldığına dair ilgili kurumlardan alınan yazı)
4-Toprak Koruma Projesi (Gerekli görüldüğü takdirde)
1 ay
8​Şahıs Arazileri İle İlgili Satış İzni İşlemleri​1-İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısı
2-Alıcı ve Satıcının Talep Dilekçeleri
3-Alıcı ve Satıcının Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
4-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri veya Onaylı Tapu Suretleri
5-Vekalet Verilmiş İse Vekaletname
6-VarsaYapılacak işlem İle İlgili Mahkeme Kararı veya Geçerli Belge
​1 ay
​9Şahıs Arazileri İle İlgili İpotek İzni İşlemleri​1-İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısı
2-Mal Sahibinin Talep Dilekçesi
3-Mal Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt Örnekleri veya Onaylı  Tapu Suretleri
5-Vekalet Verilmiş İse Vekaletname
1 ay
​10​Şahıs Arazileri İle İlgili İntikal ve Taksim İzni İşlemleri​1-İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısı
2-Mirasçıların Talep Dilekçesi
3-Mirasçıların Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
4-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt Örnekleri  veya Onaylı Tapu Suretleri
5-Vekalet Verilmiş İse Vekaletname
6-Var İse Yapılacak işlem İle İlgili Mahkeme Kararı (Veraset İlamı)  veya Geçerli Belge
​1ay
​11​Şahıs Arazileri İle İlgili İsim Tashihi vb. Mahkeme Kararları İle İlgili İşlemler​1-İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısı
2-Mal Sahibinin Talep Dilekçesi
3-Mal Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri veya Onaylı Tapu Suretleri
5-Vekalet Verilmiş İse Vekaletname
6-Yapılacak İşlem İle İlgili Mahkeme Kararı Veya Geçerli Belge
​1 ay​
​12​Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Kullanım İzni İşlemleri​1-Dilekçe
2-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri  veya Onaylı Tapu Suretleri
3-Muvaffakatname(Arazi Hisseli ise Diğer Hissedarların Muvaffakatı)
4-Talep Sahibinin Nüfus cüzdanı Sureti
5-Yerleşim Planı (1/1000 Ölçekli)
6-Noter Tasdikli Vekaletname (Talepli Adına Yapılan Müracaatlarda)
7-Arazinin İmar Planı veya Mücavir Alan İçerisinde Kalıp Kalmadığını Belirtir Yazı
8-Maden Ocakları İçin ÇED Raporu, Maden Arama Ruhsatı veya Maden Arama Sertifikası(1.grup a ve b grubu madenler için banka kesin teminat mektubu İstenir)
​3 ay
​13​Tarım Arazilerinde Vasıf Değişikliği İşlemleri​1-Dilekçe
2-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri  veya Onaylı Tapu Suretleri
3-Arazinin İmar Planı veya Mücavir Alan İçerisinde Kalıp Kalmadığını Belirtir Yazı
​1 ay
​14​Yürütülen Projeler İle İlgili Bilgi, İstek, Şikayet, İtiraz, İhbar Vb. Talepler​1-Dilekçe​15 gün
​​ ​ ​ ​İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
​1​İl Müdürlüğümüz İç Kontrol Sisteminin güncel tutulması​ İl Müdürlüğü Hizmetleri ve Personelin güncel bilgileri​Sürekli
​2​B.İ.M.E.R.(Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Dilekçelerin değerlendirilmesi1-Dilekçe(Ad-Soyadı, İmza ve Adres bulunacak)​15 Gün
​3​Mal Bildirimi​1-Mal bildirimi beyanı(Kendileri, Eşleri, Velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hk.)​-
​4​Görev(Çalışma) Belgesi ve Yurtdışı İzni​1-Dilekçe
2-Olur
​2 Gün
​5​Fiili Hizmet Süresi​1-Dilekçe
2-Fiili hizmet Onay ve listeleri
​30 Gün
​6​Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve İntibak​1-Dilekçe
2-Diploma
​Süresi İçerisinde
7Kademe, Derece ilerlemesi (Terfi) ve 8 Yıla 1 Kademe​​1-Kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu Kademede en az 1 yıl çalışmış olmak ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
2-Derece Yükselmesi Yapılabilmesi için Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, Derecesi İçinde en az 3 Yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl çalışmış olmak ve Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
3-8 Yıla 1 Kademe verilebilmesi için son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak
​-
8​Emeklilik İşlemleri​1-Dilekçe
2-Diploma
3-Nüfus Kayıt Örneği
4-Fotoğraf
5-Askerlik Durum Belgesi
​Süresi İçerisinde​
9​Askerlik İzni, Göreve Başlama​1-Dilekçe
2-Askerlik çağrı belgesi
3-Askerlik terhis belgesi
4-Memuriyete dönmek için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Müdürlüğe başvurmak
5-Başvurma tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılması
​Süresi İçerisinde
10​Görevden uzaklaştırma​1-Görevi başında kalmasında sakınca görülmesi
2- Olur
​Süresi İçerisinde
​11​Vekâlet ve Vekâlet Aylığı​1-Kanuni İzin, Geçici Görev, Disiplin Cezası uygulaması veya Görevden Uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine Kurum içinden, diğer Kurumlardan veya açıktan Vekil atanabilir.
2-Aynı Kurumdan atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, Kurum dışından veya açıktan atananlarla Kurum içinden Veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren Vekâlet aylığı ödenmesi
​Süresi İçerisinde
12​Sözleşmeli (4/B) ve İşçi Personelin Özlük İşlemleri​1-Özlük Haklarının TakibiMutat
​13​Pasaport (Çalışan)​1-Dilekçe
2-Fotoğraf
3-Nüfus Kimlik Fotokopisi
​2 Gün
​14​İlk defa veya Yeniden veyahut Yer Değiştirme Suretiyle Atama​1-Aynı yerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen gün
2-Başka Yerdeki göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak
3-Fotoğraf
4-Diploma
​Süresi İçerisinde
​15​Hizmet Birleştirme​1-Dilekçe
2-Çalışma belgeleri
​Süresi İçerisinde​
​16​Yıllık, Mazeret ve Sağlık İzni​1-Yıllık İzin süresi, Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olan memura(10 yıl dâhil) 20 Gün, Hizmeti 10 Yıldan fazla olanlar için 30 Gün. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2 şer gün eklenebilir. Birbirini izleyen 2 Yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
2-Bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memura 10 Gün mazeret izni verilir. Zaruret halinde aynı usulle 10 gün daha Mazeret İzni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür.
3-Sağlık izni için, Sağlık Raporuna istinaden Olur alınması
​Süresi İçerisinde
17​​Analık İzni Sonrası, Evlatlık İzni ve Refakat İzni sonu Aylıksız İzin​1-Dilekçe
2-Doğum sonrası Analık İzninin bitimi doğum yapan memura ve Eşi doğum yapan memur aylıksız izin alacak ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar istekleri üzerine aylıksız izin verilir.
3-3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenlere,Çocuğun Ana ve Babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin, Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir 
4-Memura aylıklı refakat izninin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir
​Süresi İçerisinde​
​18​Aylıksız İzin​1-5 Hizmet Yılını Tamamlamış Olmak
2-İsteği halinde memuriyeti boyuca En fazla 2 defa Kullanılmak üzere
3-1 yıla kadar aylıksız izin
​-
19​Analık, Babalık, Süt, Evlenme ve Ölüm İzni​1-Dilekçe
2-Analık izni kadın memura doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 Hafta olmak üzere toplam 16 hafta ve Çoğul gebelikte doğum öncesi 8 haftalık izine 2 hafta Analık izni eklenmek üzere verilir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğu Tabip raporuyla belgeleyen kadın memur isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Doğum öncesinde tabip raporuna dayanarak çalıştığı süreler Ayrıca doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle analık izninin kullanılmayan kısmı doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir
3-Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün babalık izni
4-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanacağını kendisi belirlemek üzere doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, 2. 6 ay günde 1,5 saat süt izni
5-Memurun kendisinin ve çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün izin
6-Memura Eşinin, Çocuğunun, kendisinin veya Eşinin Ana, Baba ve Kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine 7 gün izin

​Süresi İçerisinde
20​Hastalık ve Refakat İzni​1-Memura Raporda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunarak Kanser,Verem ve Akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin.Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Hastalık izninin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. Hastalık İzni süresinin sonunda iyileşemeyen memur hakkında emeklilik işlemleri uygulanır.Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur,  iyileşinceye kadar izinli sayılır.
2-Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek Ana, Baba, Eş, Çocukları ile Kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar refakat izni verilir. Gerektiğinde bu süre 1 katına kadar uzatılır.

​Süresi İçerisinde​
​21​Aday Memur İşlemleri​1-Temel ve Hazırlayıcı Eğitim(1-3 Ay)
2-Adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
​Süresi İçerisinde
​22​Bakanlık Tamim ve Genelgeleri​1-Tamim, Genelgelerin havalesi ve personele tebliğ edilmesi​Süresi İçerisinde
23​SGK dan Personel işe Giriş ve Çıkış İşlemleri​1-İşe Giriş Bildirim Formu
2-İşten Ayrılış Bildirim formu
​Süresi İçerisinde
​24​SGK na Memur ve İşçi Emekli Prim kesintilerinin girilmesi​1-Maaş listesi​10 gün
​25​Elektrik, Su, İnternet, Telefon Ödemeleri​1-Fatura​Ödeme Gününden Önce
​26​Memur, İşçi, 4/B Sözleşmeli Personel Maaşları ve sendika aidatlarının kesilmesi1-Terfi listesi, Özel emeklilik belgesi(Yatıranlar için), Sıhhi, Kanuni izinli personel Listesi(Memur, İşçi), Yemek yiyen Personel Listesi(İşçi)
2-Sendika Üyesi Olan Personel listesi
​Her Ay Mutat
​27​Geçici Görev, Tedavi, Sürekli Görev Yolluk, Özel Hizmet ve Seyyar Görev Ödemesi​​1-Geçici görevlendirme veya Tedavi Oluru, Konaklama fatura, Gidiş-Dönüş yol masraf ücret beyanı
2-Sürekli Görev Yolluk Ödemesi için Atama sonucunda görev yeri değişikliği
3-Özel Hizmet ve Seyyar Görev ödemesi için göreve çıkan personel listesi
​28​Memur ve İşçi Personelin Yazlık, Kışlık Giyim yardımlarının nakdi ve ayni olarak ödemesi​1-Hak Eden Personelin alacağı ücret ve kıyafet adet listesi​Süresi İçinde
29​Toplu Görüşme Primi Ödemesi​1-Sendika Üyesi Olan Personel listesi ve 3 ayda bir​Mutat
30​Mahkeme ve İcra Yazışmaları​1-Resmi Mahkeme Yazısı​7 İş Günü
​31​Satın Alma işlemleri, Muayene ve Satın Alma Görevlendirme Komisyonunun oluşturulması​1--Satın Alma işlemleri için Talep Başvurusu, Görevlendirme Oluru, Onay Belgesi, Fiyat Teklif Mektubu, Fatura
2-Komisyon oluşturmak için görev alacak Personel Listesi
​1 hafta
​32​Mal, Hizmet Alımı,Kiralama,Yapım İhaleleri ve İsteklilere İhale Dökümanının Verilmesi​1-Talep Formu, Keşif Özeti(Hizmet Alımı ve Yapım İhalesinde), Görevlendirme Oluru, Onay Belgesi, Teklif, Sözleşme, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli,  Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı, Fatura 
2-İhale Doküman bedelinin defterdarlığa yatırıldığına dair makbuz
3-İdarece Hazırlanmış İhale dokuman dosyasının satın alınması
​10 gün
​33​Kesin Teminat İadesi​1-Dilekçe
2-İlişiksizlik ve Borcu Yoktur belgesi, Kesin Kabul Tutanağı
​13 ay
34​İsteklilerden başvuru/Teklif zarfının teslim alınması​1-Temsil ve imza yetkisinin olduğunu gösterir belge​1 hafta
​35​Yüklenici ile sözleşme öncesi işlemler ve Sözleşme imzalanması​1-Sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge
2-Vergi borcu olmadığına dair belge
3-Ticaret ve Sanayi Odasından ihale durum belgesi
4-Mesleki faaliyetten dolayı hüküm giymemiş olduğuna dair belgesi
5-Kesin teminat belgesi
6-Sözleşme ve karar damga vergisini ödediğine dair belge
7-Sözleşme imzalanması için, Sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir belge
​1 hafta
36​Teslim alma/Muayene kabul​1-Sevk irsaliyesi
2-Fatura
3-Garanti Belgesi
4-Sertifika, kullanım kılavuzu vs.
​5 gün
​37​Muhasebe Ödeme İşlemleri​1-Fatura ve Ekli Belgeler
2-Ödeneğin olması
​her ay düzenli olarak
38​Yemek ücretlerinin personelden kesilmesi ve yemek İşletmesine aktarılması​1-Yemek yiyen personele ait yemek ücret bilgi listesi​1 ay
39​Anbar malzeme çıkışı, Demirbaş ve taşınır kayıt kontrol işlemleri​1-Malzeme talep formu
2-Fatura Fotokopisi
3-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı
​10  gün
​40​Anbar stok sayımı​1-Bulunan ve verilen malzemelere ait liste​10 gün
41​Yazlık ve Kışlık ayni-nakdi giyim yardımı hak edenlerin belirlenmesi​1-Giyim Yardımını hak eden personel ad ve Soyadı, alacakları ücret, giyim adedi listesinin hazırlanmasıSüresi İçerisinde
​42​Lojman tahsis işlemleri​1-Talep Formu​1 ay
​43​Dosyaların anbarda muhafaza altına alınması​1-Anbara kaldırılması gereken evrakların teslimi​-
44​Araç bakım onarım, malzeme satın alınması​1-Talep Başvurusu
2-Arıza keşif özeti
1 ay
​45​Araç ve Personel görevlendirme1-Talep, personel ve araç listesi​-
​46​Büro Malzemesi Yapımı, Onarımı, Bahçe Bakımı, Çevre Düzenlemesi ve Büro Temizliği​1-Talep Formu
2-Gerekli Malzemeler
Süresi içerisinde Mutat
​47​Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması, ilgili birimlere gönderilmesi ve Posta​1-Resmi Evrak
2-Posta Pulu ve zarf
3-Kaşe
​Süresi İçerisinde Mutat
​48​Müdürlüğe Gelen ve Müdürlükten açılan telefonların gerekli yerlere bağlanması​1-1-Talep başvurusu(Müdürlükten arayanlar için)​Mutat
​49​Randevu almak, Telefonla görüşmek isteyenlerin Makamla görüştürülmesi, Evrakların havaleye, imzaya sunulması ve sonrasında istenen yerlere gönderilmesi ve gerekenlerin mühürlenmesi ve fax çekilmesi​1-Talep​Mutat
​​ ​ Kırsal Kalkınmave Örgütlenme Şube Müdürlüğü
​1Kooperatif Kuruluş İşlemleri​1-Başvuru dilekçesi (7 kurucu üye tarafından imzalanmış)
2-Nüfus cüzdanı sureti
3-Aile toplum kayıtları
​İstenilen belgelerin tamam olması halinde 20 iş günü​
​2​Genel Kurullara Bakanlık Temsilcisi göndermek​​1-Dilekçe​​
2-İlan
3-Gündem
4-Temsilci ücretinin yatırıldığına dair dekont​​
​İstenilen belgelerin tamam olması halinde  Genel Kurul Toplantısının yapılacağı gün
​3​Üretici Birliği Kuruluş Evraklarının Bakanlığa gönderilmesi​1-Kapasite raporu
2-Kurucu ortaklar tarafından imzalanmış olan tüzük (4 Adet)
3-Kurucu ortakların ÇKS Belgesi
4-Çiftçilik Belgesi (Ziraat odasından alınacak)
5-Kurucu üye listesi
6-Kurucu üyelere ait nüfus kayıt örnekleri
​​İstenilen belgelerin tamam olması halinde 3 iş günü
​4​Kooperatiflere Bakanlık kaynaklı Proje başvurusu, proje etüdü​1-Başvuru dilekçesi
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Genel Kurul Kararı
4-ÇKS belgesi (Proje uygulayacak ortakların)
5-Üst Birlik üyelik belgesi
6-Kooperatif muhasebe kayıtları(ara mizan)
7-Kooperatif tüzel kişiliği adına kayıtlı arsa tapusu.
​İstenilen belgelerin tamam olması halinde 10 iş günü​
​5​Kooperatiflere SYDGM kaynaklı proje başvurusu, proje etüdü​1-Başvuru dilekçesi
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Genel Kurul Kararı
4-Kaymakamlık Mütevelli heyet listesi
5-Üst birlik üyelik belgesi
6-Kooperatif muhasebe kayıtları (ara mizan)
7-İşletme binası için kooperatif tüzel kişiliği adına kayıtlı arsa tapusu.
​​İstenilen belgelerin tamam olması halinde 10 iş günü​
6​Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Makine Ekipman Desteği Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi​Her yıl çıkarılacak olan tebliğde istenen belgeler.​Tebliğde belirtilecek süre.​
​7​​Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Başvuruların kabulü ve ön değerlendirmesi​​Her yıl çıkarılacak olan tebliğ de istenen belgeler.​Tebliğde belirtilecek süre.​​
​​
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
​1
Gıda Şikayeti Değerlendirme1-Alo Gıda Hattı Şikayet Formu(Alo 174)
2-Kontrol ve Denetim Tutanağı
3-EK-2,EK-3 HACCP Tetkik Formu(Uygulanıyorsa)
15 İş Günü
​2Şahit Numune Analizi Talebi1-Dilekçe
2-Kargo Ücreti Dekontu
3-Analiz Ücreti Dekontu
15 İş Günü
​3​Şahit Numune Geri Alma Talebi​​1-Dilekçe( Tebliğ tarihinden itibaren)​1 Hafta
​4Yem Üretim, Yem Depolama ve Satışa Arz Etme Yerlerinin Konrolü​​1-Şikayet Formu
2-Rutin Kontrol(Konrtol Raporu)
Şikayetin Sonuçlanma Süresi 15 Gün
​5Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri1-Başvuru Formu
2- İş Yeri Açma Ruhsatı

10 İş Günün
​6Üretim Satış ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi1-Gıda ve Gıdayla Temas Eden Madde ve Malzeme Üretimi ve/veya Gıda Satış ve Toplu Tüketimi Yapılan İşyerlerinde  Gıda Güvenliği Şartlarına Uygunluk,Denetim Tutanağı2 Saat(1 İş Yeri)
​7Gıda İşletmelerine İşletme Kayıt Belgesi Verilmesi1-Satış ve Toplu Tüketim Yerleri için EK-4 Beyanname Formu
2-Üretim İşletmeleri için EK-4 Beyanname Formu
2 saat
2 İş Günü
​8Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi1-Dilekçe
2-Beyanname Genel Kısmı (EK-10)
3-Beyanname Özel Kısmı (EK-11)
4-İşletmenin Teknik Resim Kurallarına Göre Çizilmiş, Su Giderleri,Personel Hareketleri,Ürün Akış Şeması,Makine Yerleşim Planı Gibi Bilgileri İçeren En Az A3 Boyutunda Yerleşim Krokisi
5-İşletmede Oluşan Katı/Sıvı/Gaz Atıkların Uzaklaştırma Şekli ve Sıklığı Hakkında Bilgi ve Yetkili Merci Tarafından İstenmesi Durumunda Belge


15 İş Günü(Dosya İnceleme)
20 İş Günü (Yerinde İnceleme)
3 Ay (Şartlı Onay)
3 Ay 8Şartlı Onay)

Uzatılırsa9Numune Kapsamında İthal Edilen Ürünler İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi1-Dilekçe
2-Fatura
3-İçerik Belgesi
4-Numune Uygunluk Yazısı
5 İş Günü


 
''